40 Tāmen jiù chīxiào Yēsū . Yēsū bǎ tāmen dōu niǎn chū qù , jiù daì zhe háizi de fùmǔ , hé gēnsuí de rén jìnrù le háizi suǒ zaì de dìfang .