14 Yēsū de míngsheng chuányáng chūlai . Xīlǜ wáng tīngjian le , jiù shuō , shīxǐdeYuēhàn cóng sǐ lǐ fùhuó le , suǒyǐ zhèxie yìnéng yóu tā lǐmiàn fāchū lái .