31 Tā jiù shuō , nǐmen lái tóng wǒ ànàn de dào kuàngyĕ dìfang qù xiē yī xiē . zhè shì yīnwei láiwǎng de rén duō , tāmen lián chī fàn yĕ méiyǒu gōngfu .