56 Fán Yēsū suǒ dào de dìfang , huò cūn zhōng , huò chéng lǐ , huò xiāng jiān , tāmen dōu jiāng bìngrén fàng zaì jiēshì shang , qiú Yēsū zhǐ róng tāmen mō tāde yīshang zǐ . fán mō zhaó de rén , jiù dōu hǎo le .