We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Dāngxià yǒu yī ge fùrén , tāde xiǎo nǚér beì wūguǐ fùzhuó , tīngjian Yēsū de shì , jiù lái fǔfú zaì tā jiǎo qián .