6 Yēsū shuō , Yǐsaìyà zhǐ zhe nǐmen jiǎmàowéishàn zhī rén suǒ shuō de yùyán , shì búcuò de , rú jīng shang shuō , zhè bǎixìng yòng zuǐchún zūnjìng wǒ , xīn què yuǎn lí wǒ .