33 Yēsū zhuǎn guo lái , kàn zhe méntǔ , jiù zébeì Bǐdé shuō , Sādàn , tuì wǒ hòubiān qù ba . yīnwei nǐ bù tǐtiē shén de yìsi , zhǐ tǐtiē rén de yìsi .