38 Fán zaì zhè yínluàn zuìè de shìdaì , bǎ wǒ hé wǒde dào dāng zuò kĕchǐ de , Rénzǐ zaì tā fù de róngyào lǐ , tóng shèng tiānshǐ jiànglín de shíhou , yĕ yào bǎ nà rén dāng zuò kĕchǐ de .