We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Yēsū kànjian zhòngrén dōu paó shang lái , jiù chìzé nà wūguǐ , shuō , nǐmen lóng yē de guǐ , wǒ fēnfu nǐ cóng tā lǐtou chūlai , zaì búyào jìn qù .