5 Bǐdé duì Yēsū shuō , Lābǐ , ( Lābǐ jiù shì fūzǐ ) wǒmen zaì zhèlǐ zhēn hǎo . kĕyǐ dā sān zuò péng , yī zuò wèi nǐ , yī zuò wèi Móxī , yī zuò wèi Yǐlìyà .