18 Yēsū Jīdū jiàngshēng de shì , jì zaì xiàmiàn . tā mǔqin Mǎlìyà yǐjing xǔpeì le Yūesè , hái méiyǒu yíng qǔ , Mǎlìyà jiù cóng Shènglíng huái le yùn .