22 Dāngxià yǒu rén jiāng yī ge beì guǐ fùzhuó , yòu xiā yòu yē de rén , daì dào Yēsū nàli . Yēsū jiù yīzhì tā , shènzhì nà yǎba yòu néng shuōhuà , yòu néng kànjian .