42 Dāng shĕnpàn de shíhou , nánfāng de nǚwáng , yào qǐlai déng zhè shìdaì de zuì , yīnwei tā cóng dìjí ér lái , yào tīng Suǒluómén de zhìhuì huà . kàn nǎ , zaì zhèlǐ yǒu yī rén bǐ Suǒluómén gèng dà .