We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Suǒyǐ wǒ yòng bǐyù duì tāmen jiǎng , shì yīn tāmen kàn yĕ kàn bú jiàn , tīng yĕ tīng bú jiàn , yĕ bù míngbai .