32 Zhè yuán shì bǎi zhǒng lǐ zuì xiǎo de . dĕng dào zhǎng qǐlai , què bǐ gèyàng de caì dōu dà , qiĕ chéng le shù . tiān shang de fēiniǎo lái sù zaì tāde zhī shang .