11 Wǒ duì nǐmen shuō , yào fángbeì Fǎlìsaìrén hé Sādūgāi rén de jiào , zhè huà bú shì zhǐ zhe bǐng shuō de . nǐmen zĕnme bú míngbai ne .