17 Yēsū duì tā shuō , Xīmén bā Yuēná , nǐ shì yǒu fú de . yīnwei zhè bú shì shǔ xuèròu de zhǐshì nǐde , nǎi shì wǒ zaì tiān shang de fù zhǐshì de .