18 Wǒ hái gàosu nǐ , nǐ shì Bǐdé , wǒ yào bǎ wǒde jiàohuì jiànzào zaì zhè pánshí shang , yīnjiān de quánbǐng , bùnéng shèng guò tā . ( quánbǐng yuánwén zuò mén )