20 Yēsū shuō , shì yīn nǐmen de xìnxīn xiǎo . wǒ shízaì- gàosu nǐmen , nǐmen ruò yǒu xìnxīn xiàng yī lì jiècaì gaìcaì zhòng , jiù shì duì zhè zuò shān shuō , nǐ cóng zhèbiān nuó dào nàbiān , tā yĕ bì nuó qù . bìngqiĕ nǐmen méiyǒu yī jiàn bùnéng zuò de shì le .