25 Bǐdé shuō , nà . tā jìn le wūzi , Yēsū xiān xiàng tā shuō , Xīmén , nǐde yìsi rúhé . shìshang de jūnwáng , xiàng shuí zhēngshōu guānshuì dīng shuì . shì xiàng zìjǐ de érzi ne , shì xiàng waìrén ne .