4 Bǐdé duì Yēsū shuō , Zhǔ a , wǒmen zaì zhèlǐ zhēn hǎo . nǐ ruò yuànyì , wǒ jiù zaì zhèlǐ dā sān zuò péng , yī zuò wéi nǐ , yī zuò wéi Móxī , yī zuò wéi Yǐlìyà .