10 Nǐmen yào xiǎoxīn , bùkĕ qīng kàn zhè xiǎozi lǐ de yī ge . wǒ gàosu nǐmen , tāmende shǐzhĕ zaì tiān shang , cháng jiàn wǒ tiān fù de miàn . ( yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu)