19 Wǒ yòu gàosu nǐmen , ruò shì nǐmen zhōngjiān yǒu liǎng gèrén zaì dì shang , tóngxīn héyì de qiú shénme shì , wǒ zaì tiān shang de fù , bì wéi tāmen chéngquán .