We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
32 Yúshì zhǔrén jiào le tā lái , duì tā shuō , nǐ zhè è núcai , nǐ yāngqiú wǒ , wǒ jiù bǎ nǐ suǒ qiàn de dōu miǎn le .