21 Yēsū shuō , nǐ ruò yuànyì zuò wánquán rén , kĕyǐ qù biànmaì nǐ suǒyǒude , fèn gĕi qióngrén , jiù bì yǒu cáibǎo zaì tiān shang , nǐ hái yào lái gēn cóng wǒ .