9 Tāmen tīngjian wáng de huà , jiù qù le . zaì dōngfāng suǒ kànjian de nà xīng , hūrán zaì tāmen qiántou xíng , zhí xíng dào xiǎo háizi de dìfang , jiù zaì shàng tóu tíng zhù le .