We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Yēsū huídá shuō , nǐmen bù zhīdào suǒ qiú de shì shénme . wǒ jiāngyào hē de bēi , nǐmen néng hē ma . tāmen shuō , wǒmen néng .