23 Yēsū shuō , wǒ suǒ hē de bēi , nǐmen bìyào hē . zhǐshì zuò zaì wǒde zuǒyòu , bú shì wǒ kĕyǐ cì de , nǎi shì wǒ fù wéi shuí yùbeì de , jiù cìgĕi shuí .