6 Yuē zaì yǒuchū chū qù , kànjian hái yǒu rén zhàn zaì nàli . jiù wèn tāmen shuō , nǐmen wèishénme zhĕngtiān zaì zhèlǐ xián zhàn ne .