12 Yēsū jìn le shén de diàn , gǎn chū diàn lǐ yīqiè zuò mǎimaì de rén , tuī dǎo duìhuàn yínqián zhī rén de zhuōzi , hé maì gēzi zhī rén de dèng zǐ .