9 Qián xíng hòu suí de zhòngrén , hǎn zhe shuō , Hésǎnnà guīyú Dàwèi de zǐsūn , Hésǎnnà yuán yǒu qiú jiù de yìsi , zaì cǐ nǎi chēngsòng de huà ) fèng zhǔ míng lái de , shì yīngdāng chēngsòng de . gāo gāo zaì shang Hésǎnnà .