14 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì hé Fǎlìsaìrén yǒu huò le , yīnwei nǐmen qīntūn guǎfu de jiā chǎn , jiǎ yì zuò hĕn cháng de dǎogào , nǐmè shòu gèng zhòng de xíngfá )