15 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì Fǎlìsaìrén yǒu huò le . yīnwei nǐmen zǒu biàn yáng hǎi lùdì , gōuyǐn yī gèrén rù jiào . jì rù le jiào , què shǐ tā zuò dìyù zhī zǐ , bǐ nǐmen hái jiābeì .