3 Fán tāmen suǒ fēnfu nǐmen de , nǐmen dōu yào jǐn shǒu , zūnxíng . dàn búyào xiàofǎ tāmende xíngwéi . yīnwei tāmen néng shuō bùnéng xíng .