35 Jiào shìshang suǒ liú yì rén de xiĕ , dōu guī dào nǐmen shēnshang . cóng yì rén Yàbó de xiĕ qǐ , zhídào nǐmen zaì diàn hé tán zhōngjiān suǒ shā de Bāyējiā de érzi Sājiālìyà de xiĕ wéizhǐ .