We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Wǒ jiù haìpà , qù bǎ nǐde yī qiā yínzi máicáng zaì dì lǐ . qǐng kàn , nǐde yuán yín zaì zhèlǐ .