26 Zhǔrén huídá shuō , nǐ zhè yòu è yòu lǎn de púrén , nǐ jì zhīdào wǒ méiyǒu zhǒng de dìfang yào shōugē , méiyǒu sǎn de dìfang yào jùliǎn .