40 Wáng yào huídá shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhèxie shì nǐmen jì zuò zaì wǒ zhè dìxiōng zhōng yī ge zuì xiǎo de shēnshang , jiù shì zuò zaì wǒ shēnshang le .