44 Tāmen yĕ yào huídá shuō , Zhǔ a , wǒmen shénme shíhou jiàn nǐ è le , huò kĕ le , huò zuò kèlǚ , huò chìshēnlòutǐ , huò bìng le , huò zaì jiānlǐ , bú cìhou nǐ ne .