We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Yēsū kàn chū tāmende yìsi , jiù shuō , wèishénme nán wèi zhè nǚrén ne . tā zaì wǒ shēnshang zuò de , shì yī jiàn mĕi shì .