45 Yúshì lái dào méntǔ nàli , duì tāmen shuō , xiànzaì nǐmen réngrán shuìjiào ānxiē ba . ( ba huò zuò ma ) shíhou dào le , Rénzǐ beì maì zaì zuì rén shǒu lǐ le .