55 Dāngshí , Yēsū duì zhòngrén shuō , nǐmen daì zhe dāo bàng , chūlai ná wǒ , rútóng ná qiángdào ma . wǒ tiāntiān zuò zaì diàn lǐ jiàoxun rén , nǐmen bìng méiyǒu ná wǒ .