65 Dàjìsī jiù sī kāi yīfu shuō , tā shuō le jiànwàng de huà , wǒmen hébì zaì yòng jiànzhèng rén ne . zhè jiànwàng de huà , xiànzaì nǐmen dōu tīngjian le .