19 Zhèng zuò táng de shíhou , tāde fūren dǎfa rén lái shuō , zhè yì rén de shì , nǐ yídiǎn bùkĕ guǎn . yīnwei wǒ jīntiān zaì mèng zhòng , wèi tā shòu le xǔduō de kǔ .