24 Bǐlāduō jiàn shuō yĕ wú jì yú shì , fǎn yào shēng luàn , jiù ná shuǐ zaì zhòngrén miànqián xǐ shǒu , shuō , liú zhè yì rén de xiĕ , zuì bú zaì wǒ , nǐmen chéngdāng ba .