9 Búyào zìjǐ xīnli shuō , yǒu Yàbólāhǎn wéi wǒmen de zǔzong . wǒ gàosu nǐmen , shén néng cóng zhèxie shítou zhōng gĕi Yàbólāhǎn xīngqǐ zǐsūn lái .