10 Yēsū shuō , Sādàn tuì qù ba . ( Sādàn jiù shì dǐdǎng de yìsi nǎi móguǐ de bié míng ) yīnwei jīng shang jì zhe shuō , dāng baì zhǔ nǐde shén , dān yào shìfèng tā .