18 Yēsū zaì Jiālìlì hǎi biān xíng zǒu , kànjian dìxiōng èr rén , jiù shì nà chēnghu Bǐdé de Xīmén , hé tāde xiōngdi Āndéliè , zaì hǎi lǐ sā wǎng . tāmen bĕn shì dǎ yú de .