We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Yīngdāng huānxǐ kuaìlè , yīnwei nǐmen zaì tiān shang de shǎngcì shì dà de . zaì nǐmen yǐqián de xiānzhī , rén yĕ shì zhèyàng bīpò tāmen .