13 Nǐmen shì shìshang de yán . yán ruò shī le wèi , zĕn néng jiào tā zaì xián ne . yǐhòu wúyòng , bú guò diū zaì waìmiàn , beì rén jiàntà le .